Zmiany w pracy pośredników

Parlament uchwalił nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami, wprowadzającą zmiany dotyczące regulacji  zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ustawa czeka na podpis Prezydenta. Zgodnie z założeniami wejdzie w życie 1 września 2017r.

Nowelizacja zakłada m.in.:

 •  wprowadza nową dopuszczalną formę zawarcia umowy pośrednictwa – formę elektroniczną, zachowując przy tym rygor nieważności dla obu alternatywnych form, pisemnej i elektronicznej.
 • obowiązkowego załącznika do umowy pośrednictwa – kopii dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, a więc takiego, któremu podlega każdy pośrednik. Zawierając umowę pośrednictwa po 1 września będziemy musieli pamiętać o konieczności dołączenia do niej kopii polisy OC.
 • Ponadto, pośrednik będzie zobowiązany do niezwłocznego informowania klienta, który zawarł umowę pośrednictwa, o zmianach danych zawartych w polisie, a także o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia poprzez przekazanie klientowi kopii nowej polisy.
  Niedopełnienie każdego z tych obowiązków, zarówno dotyczącego dołączenia kopii polisy OC do nowych umów pośrednictwa, jak też przekazania nowej polisy dotychczasowym kontrahentom, zagrożone jest możliwością natychmiastowego wypowiedzenia przez klienta umowy pośrednictwa, po wcześniejszym, bezskutecznym wezwaniu pośrednika do przedłożenia kopii polisy.

Wynajęcie mieszkania przez jednego z małżonków

Pytanie
Czy mogę wynająć mieszkanie męża? Ja nie jestem właścicielką mąż otrzymał lokal od swoich rodziców.

                                                                                                                                      Marta R.

Odpowiedź
Mieszkanie może Pani wynająć pod warunkiem posiadania od męża stosownego pełnomocnictwa. Brak tego uprawnienia może skutkować nieważnością umowy jeśli mąż ją zakwestionuje.

 

Wypowiedzenie umowy najmu

Pytanie
Mam zawartą umowę na czas oznaczony czy mogę ją wypowiedzieć bez zachowania terminu i w jakiej sytuacji.

                                                                                                                                    Edyta M.

Odpowiedź
Art. 682 kodeksu cywilnego przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy najmu lokalu bez zachowania terminów wypowiedzenia, w sytuacji gdy lokal stanowiący przedmiot najmu ma wady zagrażające zdrowiu najemcy, jego domowników albo osób u niego zatrudnionych.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego do wad lokalu zagrażających zdrowiu zalicza się między innymi:

 • występowanie uszkodzeń, które mogą spowodować zawalenie się budynku lub jego części,
 •   nadmierne zagrzybienie, którego nie usuwa się przez dłuższy czas,
 •  nadmierne zawilgocenie, którego nie usuwa się przez dłuższy czas,
 • . hałas przekraczający dopuszczalne normy,
 •  wibracje,
 •  wydobywanie się szkodliwych gazów lub cieczy.

 

Sprzedaż mieszkania

Pytanie
Czy muszę zgłosić sprzedaż mieszkania do urzędu i jak?

                                                                                                                Radek F.
Odpowiedź
Możemy zgłosić do urzędu miasta wydziału opłat i podatków informację o sprzedaży lokalu mieszkalnego po to by urząd zaprzestał naliczać nam podatek od nieruchomości. Do urzędu należy złożyć wypełniony formularz IN2.
Jeśli sprzedaż mieszkania nastąpiła przed upływem 5 lat a my zarobiliśmy na sprzedaży do końca roku kalendarzowego w którym nastąpiła sprzedaż należy ten fakt zgłosić do urzędu skarbowego (PIT 39)

 

Grzyb w mieszkaniu

Pytanie
W mieszkaniu na ścianie pojawił mi się grzyb kto za to odpowiada developer czy ja?

                                                                                                                                     Magda Z.
Odpowiedź
Wszystko zależy co jest powodem wystąpienia grzyba, czy jest to kwestia niewłaściwej wentylacji mieszkania, czy grzyb jawił się w wyniku zalania np. elewacji zewnętrznej. Przede wszystkim usterkę należy zgłosić zarządcy/administratorowi on określi jaka jest przyczyny i wówczas będzie można określić kto jest za to odpowiedzialny.

Wynajem

Pytanie
Planuje wynająć mieszkanie z rodziną czy przy podpisywaniu umowy musimy być oboje z mężem?

                                                                                                                                 Ola Z.
Odpowiedź
Wynajem mieszkania ma służyć zaspokojeniu potrzeb całej rodziny zatem nie jest wymagane by oboje Państwo złożyli podpis na umowie najmu.