Prawo wodne

W styczniu 2017 roku mają zmienić się przepisy dotyczące prawa wodnego.

Zmiana ma dotyczyć sposobu naliczania opłata za użytkowanie wody. Opłaty bowiem zależne będą od wielkości użytkowanej wody im więcej jej zużyjemy tym większe będą to dla nas koszty.

Będziemy musieli zatem oszczędzać by nie zacząć płacić wysokich rachunków.

 

Księgi Wieczyste – wirtualne

Przesunięto termin wejścia w życie nowelizacji kodeku cywilnego i postępowania cywilnego z 1 kwietnia na lipiec 2016 roku.

Nowelizacja ta zakładała bowiem możliwość elektronicznego składania wniosków do sądu wieczysto-księgowego.

Elektroniczna forma inicjowania postępowania wieczysto-księgowego miałaby być obowiązkowa dla notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych (jako organów egzekucyjnych). Przyjęta forma ma pomóc szybciej załatwić sprawę i zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, utrudniając np. wielokrotną sprzedaż tej samej nieruchomości. Składający wniosek musi posiadać konto użytkownika w systemie teleinformatycznym obsługującym e.p.w.

Nie skończono natomiast prac testowych systemu teleinformatycznego umożliwiającego składanie wniosków w formie elektronicznej stąd też przesunięcie terminów.

Zmiana Warunków Technicznych

W styczniu 2017 roku mają zmienić się przepisy dotyczące prawa budowlanego dotyczyć ma to aktualizacji warunków technicznych budowanych budynków.

Zmiany te mają na celu budowanie bardziej cieplejszych i ekonomiczniejszych budynków.

Warunki techniczne określały będą bowiem konieczność zastosowania grubszego ocieplenia oraz okien i drzwi o podwyższonych parametrach izolacyjnych, aby ograniczyć straty energii.

Ustawa krajobrazowa

Ustawa która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku mająca na  celu pomoc samorządom  w radzeniu sobie z wszechobecnymi, często nielegalnymi reklamami. Obecnie samorządy w całym kraju pracują nad uchwałami określającymi zasady ich sytuowania (prace zakończą się najpóźniej do końca tego roku). Wiele samorządów planuję podjąć działania mające na celu nie tylko kwestie reklam ale znacznie dalej.

Lublin na przykład zamierza w ramach uchwały regulować także , m.in. tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych na ogródki gastronomiczne, kwestie ogrodzeń osiedl

Warszawa  zamierza wykorzystać ten instrument również do wdrożenia unormowań dotyczących ogrodzeń osiedli. Zmiany mogą dotknąć nie tylko dopiero co budowanych osiedli, lecz nawet tych istniejących.

Także Bydgoszcz, Kielce, Toruń i Olsztyn i Kraków chcą uporządkować nie reklamy, ale także obiekty małej architektury oraz ogrodzenia na terenie gminy.

Miasta będą sprawdzać stosowanie się do nowych przepisów i wyznaczą termin na dostosowanie istniejących już ogrodzeń i reklam do zmian. P przekroczeniu określonych terminów będą nakładane kary pieniężne.

Zmniejszenie raty kredytu

Pytanie
Na jakiej podstawie bank obniży mi ratę kredytu z powodu wpisu hipoteki. Widzę już w księdze wieczystej, że jest wpis czy to wystarczy, że poinformuję bank?

                                                                                                                         Paulina J.

Odpowiedź
Bank dokona zmniejszenia raty na podstawie odpisu z sądu wieczysto – księgowego który otrzyma Pani pocztą.  Zmniejszenie tej opłaty nastąpi z datą  dokonania się wpisu. Nie ma znaczenia że odpis dostanie Pani trosze później bank wyrówna Pani pobraną opłatę wynikającą z podwyższenia marży za brak wpisu hipoteki.

Zmiana danych w Księdze Wieczystej

Pytanie
Zmieniłam nazwisko po dokonaniu założenia księgi wieczystej czy muszę zmienić te dane i jaki jest to koszt?

                                                                                                                           Klaudia M.
Odpowiedź
Wszelkie zmiany dotyczące poszczególnych działów księgi wieczystej czy to dotyczące danych właściciela, zmiany właściciela albo hipoteki powinny być aktualizowane.  Zmiana dotycząca Pani danych dokonana będzie na podstawie skróconego aktu małżeństwa i po dokonaniu opłaty w wysokości 60zł.

 

 

 

 

 

Opłaty za wpis hipoteki

Pytanie
Jakie są koszty dokonania wpisu i wykreślenia hipoteki lub też jej zmiany bo wiem, że można dokonać takiej zamiany?

                                                                                                                       Krzysztof K.

Odpowiedź
Koszty za dokonanie wpisów w dziale IV księgi wieczystej są następujące i wymagają poniższych dokumentów:

  • Opłata 200,-  zł – wpis hipoteki (jednej)  na podstawie:

– zaświadczenia banku oraz oświadczenia właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki,
– tytułu wykonawczego,
– postanowienia sądowego.

  • Opłata 100,-  zł wykreślenie hipoteki (jednej) na podstawie:

– zezwolenia banku na wykreślenie hipoteki,
– oświadczenia wierzyciela z podpisem notarialnie poświadczonym.

  • Opłata 150,-  zł – zmiana hipoteki (jednej) na podstawie np. 

zaświadczenia banku.

 

Wpis hipoteki

Pytanie
Chcę dokonać samodzielnie wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej czy opłatę muszę dokonać w sądzie czy mogę przyjść z potwierdzeniem wpłaty?

                                                                                                                                             Ela P.

Odpowiedź
Wpłaty można dokonać zarówno w kasie sądu jak również przelewem na wskazane na stronie sądu wieczysto-księgowego konto. Należy tylko w tytule przelewu dokonać wpisu, że jest to opłata za dokonanie wpisu hipoteki i podać dokładny numer księgi wieczystej.

Zebranie wspólnoty

Pytanie
Kupiłem mieszkanie u developera czy zarządca musi zorganizować jakieś zebranie, żeby opowiedzieć o przyjętym planie i kosztach? N razie dostałem tylko wyliczenie minęło już jakieś 3 miesiące od momentu zawiązania wspólnoty i żadnego zebrania nie było?

                                                                                                                                      Rafał S.

Odpowiedź
W praktyce zarządca takie zebranie powinien zorganizować do końca I kwartału danego roku. Ale wszystko zależy kiedy przejmuje nieruchomość. W praktyce każdy ceniący się zarządca w ciągu kilku miesięcy od przejęcia nieruchomości organizuje takie spotkanie by wybrać zarząd i przedstawić podjęty plan i uchwały. Gdyby tego nie organizował każdy z mieszkańców ma prawo zwołać takie zebranie. Radzę zatem skontaktować się z zarządcą odnośnie jego planów i później podjąć odpowiednie działania.

Pozwolenie na użytkowanie

Pytanie
Developer uzyskał pozwolenie na użytkowanie budynku ale jest w nim wpisane, że konkretnego terminu muszą być spełnione pewne przesłanki np. zamontowane schody w mieszkaniu, armatura? Co zatem to oznacza w praktyce, że tego pozwolenia nie ma?

                                                                                                                                       Kasia W.

Odpowiedź
W praktyce oznacza to, że pozwolenie jest warunkowe nie spełnienie wymienionych warunków może skutkować uchyleniem pozwolenia.