Nowelizacja prawa wodnego

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydało właśnie stanowisko w sprawie kontrowersyjnej nowelizacji prawa wodnego.

Interpretacji dokonana jest na wniosek Polskiego Związku Firm Deweloperskich .Uznano bowiem, że staroście nie przysługuje prawo pierwokup nieruchomości, na której znajduje się ogrodowe oczko wodne czy basen. Takie zbiorniki nie są chronione prawem wodnym.

Od jakiegoś czasu nie było to wcale takie oczywiste. Wszystko dokonało się za sprawą zmiany ustawy Prawo wodne, która obowiązuje od tego roku. W art. 17 ust. 13 ustawy zapisano, że Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu, gdy sprzedawane są grunty pod śródlądowymi wodami stojącymi. Za takie wody uznaje się natomiast (zgodnie z art. 23 prawa wodnego) nie tylko wody w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach, ale także wody znajdujące się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami.

Po wejściu nowelizacji w życie pojawiła się interpretacja, że zwykła umowa sprzedaży nie jest wystarczająca by dokonać sprzedaży domu z basem. Aby transakcja była zgodna z prawem i skuteczna, trzeba najpierw zawrzeć umowę warunkową i poczekać, czy nabyciem nieruchomości nie będzie zainteresowany starosta (wykonujący pierwokup w imieniu Skarbu Państwa).

Ministerstwo Gospodarki Morskiej twierdzi natomiast, że zgłębienia terenu, o których mowa w art. 23 ust. 2, nie mogą być utożsamiane z rowami i basenami oraz ogrodowymi oczkami wodnymi, gdyż zgromadzona w nich woda nie jest pochodzenia naturalnego, stąd nie podlega ochronie zgodnie z ustawą Prawo wodne – czytamy w piśmie ministerstwa.

Zatem by dokonać sprzedaży domu z oczkiem wodnym nie będzie trzeba zawierać dodatkowej umowy warunkowej.

 

Spadkobierca nie zapłaci podatku od zadłużonego mieszkania

Jeśli kwota hipoteki wpisanej do księgi wieczystej jest wyższa niż wartość odziedziczonego spadku podatek do urzędu podatkowego nie trzeba płacić.

Zgodnie z art. 5 ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy spadku i powstaje z chwilą jego przyjęcia. Z kolei stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów ustalona według ich stanu w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Ustawodawca jednak nie podaje definicji długów i ciężarów, ale w ust. 2 i 3 art. 7 ustawy rozszerza to pojęcie. Natomiast hipoteka ustanowiona na nieruchomości jest obciążeniem, które zalicza się do długów i ciężarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Jeśli wartość hipoteki przekroczy wartość nabywanej nieruchomości, to podstawa opodatkowania wyniesie zero. Oznacza to, że obowiązek podatkowy co prawda wystąpi, ale nie dojdzie do powstania zobowiązania podatkowego.

Najemca a kontakt z zarządcą

Pytanie
Wynajmuję mieszkanie czy mam prawo do bezpośredniego kontaktu z zarządcą mam wrażenie, że wynajmujący celowo opóźnia zgłaszanie do zarządcy usterek które występują w mieszkaniu i chciałbym mieć wgląd do opłat za użytkowanie?

                                                                                                                                      Radek Z.

Odpowiedź
Jeśli nie ma Pan do właściciela stosownego umocowania w kwestii kontaktu z zarządcą. Bowiem w praktyce zarządca może nie chcieć rozmawiać z nikim innym niż właściciel lokalu. Nie powinien też udostępniać osobom z zewnątrz żadnych rozliczeń ani postanowień dotyczących danego lokalu.


Sprzedaż mieszkania a rozliczenie z wspólnotą

Pytanie
Sprzedałam mieszkanie 3 miesiące temu zarządca przesłał mi rozlicznie zgodnie z protokołem przekazania lokalu otrzymałam zwrot wpłaconych środków. Pod koniec roku dostałam kolejne rozliczenie w którym muszę dokonać jakiejś dopłaty czy to możliwe, że po około pół roku dostaję kolejne rozliczenie zupełnie inne niż pierwotne?

                                                                                                                              Ewa W.

Odpowiedź
Teoretycznie nie, trzeba by było skontaktować się z poprzednim zarządcą i zapytać czy nie przesłane rozliczenie nie dotyczy zużycia części wspólnych za okres kiedy była jeszcze Pani właścicielem a zarządca dopiero teraz dokonał jego rozliczenia.


PIT 39

Pytanie
W jakim czasie składam PIT w którym rozliczam się ze sprzedaży mieszkania?

                                                                                                                         Wojtek B.

Odpowiedź
Jeśli sprzedaż mieszkania nastąpiła w roku 2017 na złożenie stosownej deklaracji podatkowej tj. PIT 39 mamy czas do końca kwietnia 2018 roku.