Świdectwa Energetyki

09 marca 2015  weszła w życie ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, która reguluje m.in. zasady funkcjonowania systemu świadectw charakterystyki energetycznej.

Ustawa ta na na celu przede wszystki zwiększenie popularności świadect energetyki na rynku wtórnym wprawdzie istniał uregulowany w Prawie Budowlanym odbowiązek dostarczenia przez zarządce albo sprzedającego takiego świadectwa dla kupującego nie mniej jednak nikt tego nie przestrzegał.

W aktualnie obowiązujących przepisach przewidziano, że momentem, w którym świadectwo powinno zostać przekazane kupującemu  w dniu umowy sprzedaży lub umowy najmu. Jeśli termin ten nie zostanie zachowany kupujący w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy może wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. Co ważne, nabywca lub najemca nie może zrzec się prawa do tego wezwania. W przypadku, gdy świadectwo charakterystyki energetycznej nie zostanie przekazane w terminie wspomnianych 2 miesięcy, nabywca albo najemca może – w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży – zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego.